Nieuws

klik hier

Activiteiten

klik hier

Business Club

klik hier

Webshop

klik hier

Lidmaatschap & contributie

Aanmelding lidmaatschap

Aanmelden? Klik dan op lid worden en vul het aanmeldformulier in. Wij nemen vervolgens contact op voor een proeftraining.

Bevalt het van beide kanten en wil je een lidmaatschap afsluiten dan vragen wij een geldige legitimatie van de speler en het inschrijfgeld van € 17,50. Nieuwe leden dienen daarnaast ook direct een half of volledig seizoen te betalen. Wanneer leden gedurende het seizoen instromen wordt tot en met 31 december van ieder jaar, het volledige contributiebedrag berekend. Na deze datum zal het contributiebedrag naar rato berekend worden.

Administratieve ledenadministratie:
Peta van der Hoogt
ledenadministratie@vvzwaluwen.nl
Aanwezig: donderdag van 19.00 – 20.00 uur en zaterdag van 10.00 – 11.00 uur

Financiële ledenadministratie:
NIKKI
vvzwaluwen@nikki.nl 
010 474 94 36

Administratiekosten, termijnbetalingen en contributie

Met het bestuur is een vast bedrag afgesproken m.b.t. de administratiekosten in het geval van maandelijkse termijnbetalingen. Deze administratiekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per seizoen. Deze kosten worden opgeteld bij de contributie wanneer je in maandelijkse termijnen betaalt. Mocht je ondanks deze uitleg nog vragen hebben, verwijzen wij je door naar de website van NIKKI; www.nikki.nl.

Vergoedingen via derden

Iedereen moet bij Zwaluwen kunnen sporten. Het is leuk, gezond én goed voor de sociale contacten. Helaas is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Maar liefst 1.000.000 mensen in Nederland leven rond het bestaansminimum en missen dit onderdeel in hun leven. Daarom dragen de gemeente Vlaardingen en het Fonds Schiedam Vlaardingen financieel bij om ook deze mensen te kunnen laten sporten.

In Vlaardingen waren er al regelingen voor kinderen tot en met 17 jaar en jongvolwassenen tot en met 27 jaar. Per januari 2023 is er nu ook een regeling voor volwassenen. Deze regelingen zorgen ervoor dat de contributie van een vereniging deels of vaak zelfs volledig wordt betaald (tot 250 euro) en er wordt gekeken wat er verder nodig is aan spullen. Daar helpt de Sportspullenbank bijvoorbeeld bij of je krijgt een waardebon van het resterende bedrag. Wij mogen als vereniging of sportaanbieder zelf geen aanvraag indienen bij het Volwassenenfonds. Dat doet een tussenpersoon, ook wel een intermediair genoemd. Denk je dat je recht hebt op deze financiële ondersteuning? Maak dan een afspraak met zo’n intermediair via https://www.volwassenenfonds.nl/deelnemers/vlaardingen/.

Tijdens het gesprek wordt beoordeeld of je recht hebt op financiële ondersteuning. Daarna wordt een officiële aanvraag ingediend die binnen drie weken wordt beoordeeld. De contributie wordt rechtstreeks aan de vereniging betaald. De financiële ondersteuning geld voor één jaar, dus elk jaar volgt er een gesprek met de tussenpersoon.

In het geval je gebruik maakt van een vergoeding dien je tevens NIKKI hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer de vergoeding is ontvangen zal NIKKI eventueel contact met je opnemen, wanneer er nog een resterend bedrag open blijft staan. Dit resterende bedrag dient men zelf aan NIKKI te voldoen.

Let op!

Met het bestuur zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen volgen gedurende het seizoen:

 1. Indien wenselijk kun je, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hier naar per e-mail op vvzwaluwen@nikki.nl.
 2. De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al jouw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kun je per e-mail aan hen voorleggen.
 3. NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen een incassobureau in te schakelen, natuurlijk gaan wij als bestuur en NIKKI als onze partner ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

Contributiegelden

Nadere bepalingen m.b.t. contributie

 • Mocht blijken dat je nog een contributieachterstand heeft van voorgaande seizoen(en) dan kan het bestuur besluiten je te royeren en de toegang tot het complex te ontzeggen.
 • In het geval dat de verschuldigde contributie (alsook eventuele boetes) niet tijdig is (zijn) voldaan, en mocht het lid (ondanks sommaties/aanmaningen) in gebreke blijven, dan zal VV Zwaluwen de vordering ter incasso uit handen geven. In dat geval zullen naast de verschuldigde contributie, tevens de bijkomende incassokosten op het lid worden verhaald.
 • De vereniging vraagt voor haar prestatieve jeugd (selectie-elftallen van JO-8 tot en met JO-19 een jaarlijkse bijdrage van € 25,- bovenop de reguliere contributie. Deze toeslag draagt de kosten voor extra trainingsuren, KNVB gediplomeerde trainers en hoofd opleiding, verzorging, faciliteiten en extra oefenwedstrijden, t.o.v. de recreatieve jeugdspelers.
 • Bij het in ontvangst nemen van de sponsorkleding, wordt een borg in rekening gebracht voor de in bruikleen verstrekte kledingstukken, ter hoogte van € 50,00. Bij het in goede staat inleveren van de in bruikleen gegeven kledingstukken wordt de betaalde borg aan het betreffende lid terugbetaald.
 • Bij het in ontvangst nemen van de sponsorkleding, dient een bruikleenovereenkomst te worden ondertekend.
 • Bij drie of meer voetballende kinderen (dus junioren of pupillen) in 1 gezin, wordt voor het jongste lid met een korting van de contributie gerekend.
 • De contributies kunnen jaarlijks, zonder dat daarvoor goedkeuring van de algemene ledenvergadering nodig is, worden verhoogd conform het prijsindexcijfer van het CBS.

Vrijwilligersbijdrage

Zoals veel verenigingen kampt ook Zwaluwen met een tekort aan vrijwilligers. Wij vragen dan ook ieder nieuw lid om een vrijwilligerstaak op zicht te nemen.  Kan of wil het lid dit niet, dan kan men de taak afkopen voor bedrag van € 20,00. Dit bedrag wordt bij de contributie in rekening gebracht bij alle spelende leden (dus niet de ondersteunende leden). De invoering van deze zogenoemde vrijwilligersbijdrage is in de Algemene Ledenvergadering van 2014 aan de orde geweest en door de leden akkoord bevonden. De bijdrage wordt tegelijk met de basiscontributie geïnd.

Vrijwilligersbijdrage bepalingen

 • Ieder spelend lid betaalt € 20,00 per seizoen. Echter, per gezin of huishouden hoeft slechts 1 maal de vrijwilligersbijdrage te worden betaald en dus ook maar 1 maal een taak te worden uitgevoerd. Dit geldt alleen voor leden die voetballen in de secties JO15/MO15 of jonger. Vanaf de JO16-sectie en hoger, moet iedereen de vrijwilligersbijdrage betalen.
 • Ieder lid die een vrijwilligerstaak op zich neemt, betaald geen vrijwilligersbijdrage. Hiervoor moet men tenminste 8 uur aan onbetaald vrijwilligerswerk verricht hebben bij de vereniging. In dergelijk geval wordt de vrijwilligersbijdrage verrekend met de facturering van het contributiebedrag van het volgende seizoen. Alléén in geval men vrijwilligerswerk heeft verricht en het lidmaatschap opzegt, zal het bedrag per bank worden uitgekeerd.
 • Na aanmelding voor een vrijwilligerstaak, bepaalt het bestuur wie in aanmerking komt voor de invulling van een bepaalde taak of functie. Als een lid zich aanmeldt als vrijwilliger maar er geen taak beschikbaar is, dan ontslaat hem/haar dat niet van de verplichting de bijdrage te betalen. Het bestuur is wel verplicht een alternatieve taak aan te bieden. Een taak kan worden uitgevoerd door het spelend lid zelf of door een plaatsvervanger.

Jeugdsportfonds (JSF)

Steeds meer leden krijgen hun contributie (deels) vergoed door het Jeugdsportfonds. Een fonds dat gezinnen steunt die het financieel wat moeilijker hebben. Het lid blijft te allen tijde wel verantwoordelijk voor een tijdige betaling van de contributie. Met ingang van seizoen 2020-2021, vergoed het JSF de contributie per seizoen. Mocht je een aanvraag hebben ingediend bij het Jeugdsportfonds neem dan contact op met de ledenadministratie door een mail te sturen. Dit voorkomt aanmaningskosten bij het niet nakomen van de betalingsverplichting. Meer informatie over het Jeugdsportfonds is te vinden op de website: https://www.jeugdsportfonds.nl/

Regeling maatschappelijke participatie

Voor kinderen van 4 tot 18 jaar kunt u een vergoeding aanvragen via de regeling maatschappelijke participatie kinderen van kosten voor sport, recreatie en culturele activiteiten.

Meer weten? Zie de website: klik hier

Jeugdfonds Schiedam (JFS)

Met waardebonnen van het Jeugdfonds Schiedam, kunnen Schiedamse kinderen uit gezinnen met een laag inkomen mee te doen aan sportieve, culturele en sociale activiteiten. Ze kunnen lid worden van een sportvereniging waarbij de Gemeente bijdraagt in de kosten.

Hebt u recht op het Jeugdfonds? Zie de website: https://www.schiedam.nl/Jeugdfonds.mvc/wanneer

Beëindigen Lidmaatschap

In geval van opzeggingen gedurende het seizoen, is het lid gehouden de gehele contributie voor het lopende seizoen te voldoen. Restitutie van betaalde contributiegelden is niet mogelijk.
U kunt zich uitschrijven door een mail te sturen naar ledenadministratie@vvzwaluwen.nl.