• Home
  • Beëindigen Lidmaatschap

Beëindigen Lidmaatschap

Beëindigen Lidmaatschap
Opzeggingen van het lidmaatschap dienen vóór 1 juni, schriftelijk bij de ledenadministratie kenbaar gemaakt te worden. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het dan lopende seizoen en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. In geval van opzeggingen gedurende het seizoen, is het lid gehouden de gehele contributie voor het lopende seizoen te voldoen. Restitutie van betaalde contributiegelden is niet mogelijk. Leden kunnen aan het dagelijks bestuur het verzoek (schriftelijk aan penningmeester@vvzwaluwen.nl) doen om vanwege bijzondere redenen (gedeeltelijk) vrijgesteld te worden van contributie. Het dagelijks bestuur beslist op dit verzoek binnen 1 maand, doch is niet gehouden om haar beslissing te motiveren.Uitschrijvingsformulier

Naam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
E-mail *
Team *
Wat is de reden van uw uitschrijving? *
Waar kan in uw optiek de club verbeteren *
Datum *
Voor akkoord: * Bovenstaande persoon gaat akkoord met alle voorwaarden die aan een wijziging van het lidmaatschap zijn verbonden* = verplicht