• Home
  • Aanmelding Lidmaatschap

Aanmelding Lidmaatschap

Aanmelding Lidmaatschap
De minimumleeftijd voor een spelend lid is vijf jaar. Aanmelding kan vanaf de leeftijd van 4,5 jaar. In dat geval wordt de datum van de vijfde verjaardag beschouwd als de datum van inschrijving als spelend lid. Nieuwe leden, die de laatste drie jaar niet bij een andere vereniging hebben gespeeld, kunnen zich aanmelden op de dagen dat de ledenadministratie aanwezig is. Wanneer je in de afgelopen drie jaar bij een andere vereniging hebt gevoetbald, moet de oude vereniging zorgdragen voor het vrijgeven van je overgang naar onze vereniging. Zonder de toestemming van de oude vereniging kun je geen lid worden van VV Zwaluwen.

Voor de aanmelding zijn de volgende zaken nodig:
– Een volledig ingevuld aanmeldingsformulier. Dit geldt ook voor het machtigingsgedeelte.
– Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de speler. (Eventueel het deel van het bewijs van de ouder waarop het kind vermeldt staat).
– Een recente pasfoto indien de speler 11 jaar of ouder is.
– € 17,50 InschrijfgeldAanmeldingsformulier

Achternaam:
Voornamen:
Roepnaam:
Geslacht:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Mobiel:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Nationaliteit:
Email:
Pasfoto:

Was u reeds eerder lid van een voetbalvereniging?:
Indien ja, bij welke vereniging:
Tot welke datum was u daar lid?:
Afgemeld:
Uw relatienummer was:

De gegevens, vermeld op dit aanmeldingsformulier, worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle verenigingsactiviteiten. De adresgegevens kunnen aan anderen buiten de vereniging worden verstrekt ivm sponsoractiviteiten of andere marketing- of reclameacties en onderzoeksdoeleinden. Ondergetekende geeft toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de KNVB ivm de aanmelding als lid en verklaart ermee bekend te zijn, dat de KNVB de adresgegevens ook aanwendt voor acties van oa KNVB-sponsors en ter beschikking stelt ivm onderzoeksactiviteiten. Ondergetekende geeft tevens aan bekend te zijn met en zich te houden aan het Algemeen Reglement van de vereniging, waaronder in het bijzonder de hierin opgenomen Gedragscode. Het Algemeen Reglement is te vinden om de website van de vereniging. Ondergetekende verklaart zich er voorts mee akkoord, dat oproepingen door het bestuur voor ledenvergaderingen worden gedaan via het bovengenoemde e-mailadres en draagt er zorg voor dat de vereniging steeds beschikt over zijn/haar juiste e-mailadres.

Plaats:
Datum:
Handtekening (ouder/voogd in geval van minderjarige):

Hierbij machtig ik vv Zwaluwen, tot wederopzegging, de contributie en/of boetes en/of naheffingen af te schrijven van onderstaande giro- of bankrekening.
Dit bedrag moet afgeschreven worden in:
Per termijn worden er €2,50 aan administratiekosten in rekening gebracht bij niet automatisch incasseren
Van IBAN/rekeningnummer:
Naam:
Datum:
Adres:
Woonplaats:
Handtekening: